Stanovy

 
Článek  l.
Úvodní ustanovení 
 1. název občanského sdružení:    Mateřské centrum ROŽÁLEK (dále jen sdružení )
 2. sídlo občanské sdružení:         Roztoky u Prahy, 252 63 
Článek  ll.
Právní postavení sdružení  
 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného naplnění cílů sdružení.
 2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.   
Článek  lll.
Cíle sdružení
 1. Zdůrazňování a posilování role rodiny ve společnosti, hodnot rodiny a úlohy rodičů při zdárné výchově svých dětí.
 2. Podpora harmonického, všestranného bio-psycho-sociálního vývoje osobnosti dětí, začleňování dětí do dětského kolektivu, napomáhání při začleňování zdravotně či sociálně handicapovaných dětí do běžného života.
 3. Umožňování matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají, napomáhat rozvoji kvalitních mezilidských vztahů na základě rovnocennosti a tolerance.
 4. Poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a poskytování služeb.
 5. Podpora právní ochrany dětí, rodiny a mateřství, podpora rovných práv a povinností mužů a žen zejména vzhledem k péči a výchově nezletilých dětí a rovněž povinnosti vytvářet zdravé rodinné prostředí.
 6. Osvětová, preventivní a další vzdělávací činnost zaměřená na zvyšování kvality rodičovské péče pořádáním různých tematicky zaměřených přednášek a seminářů, a to zejména v oblasti: a)  zdravého životního stylu,  b)  předcházení sociálně patologických jevů ve společnosti,  c)  podpory a prosazování dětských práv deklarovaných v Úmluvě o právech dítěte
 7. Činnost zaměřená zejména na další vzdělávání dospělých a dětí ve smyslu sebevzdělávání, rozvíjení své osobnosti a uplatnění svých schopností a dovedností, a to prostřednictvím vzdělávacích, kulturních, sportovních a rukodělně tvořivých aktivit.
 8. Podpora volnočasových aktivit dětí formou psychosociálních her, kreativní rukodělné činnosti, sportovního a kulturního vyžití.
 9. K naplňování svých cílů sdružení aktivně spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy a nestátními neziskovými organizacemi především na území ČR. 
Článek  lV.
Členství ve sdružení
 1. Členství ve sdružení je dobrovolné.
 2. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 3. O přijetí za členy sdružení rozhoduje ne základě písemné přihlášky rada sdružení, a to do 14 dnů od obdržení řádné přihlášky.
 4. Obsah přihlášky stanoví rada sdružení.
 5. Členství vzniká dnem rozhodnutí rady o přijetí za člena.
 6. Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané radou.
 7. Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem jeho registrace Ministerstvem vnitra ČR.
 8. Členství ve sdružení zaniká: a) vystoupením člena sdružení formou písemného oznámení, b)  úmrtím člena sdružení, c)  zánikem sdružení, d)  automatickým ukončením členství, jestliže se člen: - nepodílí na činnosti sdružení déle než rok, - nejméně dvakrát bezprostředně po sobě nezaplatil v řádném termínu a ve stanovené výši členské příspěvky, e) vyloučením na základě rozhodnutí rady sdružení, jestliže člen : - hrubě porušil zákon nebo stanovy sdružení, - závažně porušil právní povinnosti při výkonu funkce ve sdružení, - ohrozil nebo svým jednáním porušil dobrou pověst sdružení.
 9. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen sdružení a uvedením důvodů a skutečností, o které  svůj návrh opírá.
 10. O vyloučení člena sdružení rozhoduje valná hromada.
 11. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství.
Článek  V.
Evidence členství
 1. Evidenci členů sdružení (dále jen „evidence“) vede rada sdružení, a to v souladu se zákonem „o ochraně osobních dat”.
 2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů ke sdružení.
 3. Evidence zejména obsahuje: a) jméno a příjmení člena, b) trvalý pobyt a kontaktní adresu, telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu, c) den vzniku členství, d) den a důvod zániku členství, e) jiné skutečnosti, které souvisejí se členstvím a které stanoví rada
Článek  Vl.
Práva a povinnosti členů
 1. Člen sdružení má právo zejména: a) podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů, b) volit a být volen do orgánů sdružení v souladu se stanovami, c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, d) být informován o činnosti sdružení, e) využívat služeb sdružení a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných sdružením.
 2. Člen sdružení je povinen zejména: a) dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté, b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, d) dbát na dobrou pověst sdružení, e) platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši.
 
Článek V ll.
Orgány sdružení
 
Orgány sdružení jsou:
 
    a)     Valná hromada
    b)     Rada
    c)     Revizor  
 
Článek  Vlll.
Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává a řídí rada sdružení dle potřeby, nejméně však jedenkrát za jeden kalendářní rok.
 4. Mimořádnou valnou hromadu svolává rada sdružení vždy, pokud o to písemnou formou požádají nejméně dvě třetiny členů sdružení, člen rady nebo revizor.
 5. Valná hromada zejména: a) rozhoduje o změnách stanov sdružení, b) projednává a schvaluje úkoly a rámcový program pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, c) bere na vědomí rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku, d) volí na dobu jednoho roku členy rady a revizora a jeho náhradníka z řad členů sdružení, e) odvolává členy rady a revizora ze svých funkcí, f) rozhoduje o zániku sdružení, g) rozhoduje o vyloučení člena sdružení.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných členů sdružení.
 7. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění sdružení, ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
 8. Z rozhodnutí rady sdružení se mohou valné hromady účastnit i další přizvaní hosté.
 9. Přizvaní hosté nemají hlasovací právo.
 10. O valné hromadě se pořizuje zápis, který podepisuje rada sdružení.
 11. Rada zabezpečuje vyhotovení zápisu z konání valné hromady nejpozději do 30 dnů od termínu jejího konání.
 12. Zápis z valné hromady obdrží člen sdružení na vyžádání.
 13. Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho existence a každý člen sdružení je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.
  
Článek  lX.
Rada
 1. Rada je nejvyšším výkonným orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Členové rady mají pravomoc vystupovat společně i jednotlivě jako statutární orgán.
 3. Rada má nejméně tři a nejvýše devět členů.
 4. Funkční období rady je jeden rok ode dne zvolení valnou hromadou.
 5. Opakovaná volba je možná.
 6. Členy rady volí a odvolává valná hromada.
 7. Členství v radě  zaniká: a) odstoupením, b) úmrtím, c) odvoláním valnou hromadou, d) zánikem členství ve sdružení.
 8. Klesne-li počet členů rady pod 3, rada svolá mimořádnou valnou hromadu.
 9. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.
 10. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 11. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas věkem nejstaršího člena rady.
 12. Rada zejména: a) naplňuje cíle sdružení, b) koordinuje činnost sdružení, c) rozhoduje o přijetí za člena sdružení, d) svolává valnou hromadu, e) připravuje návrh a schvaluje rozpočet sdružení a schvaluje roční účetní uzávěrku, f) schvaluje vnitřní předpisy sdružení, g) vydává výroční zprávu sdružení.
 
Článek  X.
Revizor
 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení.
 2. Revizora a jeho náhradníka volí valná hromada.
 3. Funkční období revizora je jeden rok, opakovaná volba je možná.
 4. Revizor zejména: a) vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, b) kontroluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu sdružení, c) dohlíží na dodržování zákonů a stanov sdružení při činnosti sdružení.
 5. Revizor je oprávněn zejména: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, b) navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy sdružení.
 6. Revizor je oprávněn účastnit se jednání rady s hlasem poradním.
 7. Kontrolu hospodaření sdružení provádí nejméně dvakrát v roce.
 8. Revizor předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti.
 
Článek  Xl.
Zásady hospodaření
 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Příjmy tvoří zejména: a) dotace a granty, dary a příspěvky právnických i fyzických osob, b) výnosy majetku, c) příjmy z činnosti, která podporuje naplňování cílů sdružení, d) členské příspěvky.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou.
 4. Zisk sdružení je používán k rozvoji aktivit sdružení nebo na správu sdružení.
 5. Za celkové hospodaření sdružení odpovídá rada, která nejméně jednou do roka předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky.
 6. Sdružení vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, která obsahuje zejména: a) přehled činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce, údaje o počtu a skladbě členů sdružení, b) změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku, c) roční uzávěrku a zhodnocení údajů v ní uvedených, stav a pohyb majetku a závazků sdružení.
 7. Do výroční zprávy může kdokoli na požádání nahlížet a činit si z ní výpisy.
   
Článek  Xll.
Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem.
 2. O dobrovolném rozpuštění sdružení rozhoduje valná hromadad.
 3. Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady.
 4. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci nejlépe s obdobným cílem činnosti, a to dle rozhodnutí rady.
  
Článek  Xll.
Závěrečná ustanovení
 1. Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.
Ċ
Mateřské centrum Rožálek,
11. 11. 2008 13:31